تنها خبرنگاران رسمی نشریات و سایت های خبری مورد تایید هستند/ مجوزی به کانال تلگرام برای خبرنگاری صادر نکرده ایم

تنها خبرنگاران رسمی نشریات و سایت های خبری مورد تایید هستند/ مجوزی به کانال تلگرام برای خبرنگاری صادر نکرده ایم
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تنها خبرنگاران رسمی نشریات و سایت های خبری مورد تایید ما بوده و مجوزی به عنوان خبرنگار کانال تلگرام صادر نکرده ایم.

تنها خبرنگاران رسمی نشریات و سایت های خبری مورد تایید هستند/ مجوزی به کانال تلگرام برای خبرنگاری صادر نکرده ایم

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تنها خبرنگاران رسمی نشریات و سایت های خبری مورد تایید ما بوده و مجوزی به عنوان خبرنگار کانال تلگرام صادر نکرده ایم.
تنها خبرنگاران رسمی نشریات و سایت های خبری مورد تایید هستند/ مجوزی به کانال تلگرام برای خبرنگاری صادر نکرده ایم

کانون نماز