تلگرام کار دست برزیل داد/ انتشار پیامهای تروریستی داعش به زبان پرتغالی

تلگرام کار دست برزیل داد/ انتشار پیامهای تروریستی داعش به زبان پرتغالی
دستگاه اطلاعاتی برزیل پیام هایی را به زبان پرتغالی درباره داعش در شبکه پیام رسان تلگرام در آستانه بازی های المپیک ریودوژانیرو کشف کرد.

تلگرام کار دست برزیل داد/ انتشار پیامهای تروریستی داعش به زبان پرتغالی

دستگاه اطلاعاتی برزیل پیام هایی را به زبان پرتغالی درباره داعش در شبکه پیام رسان تلگرام در آستانه بازی های المپیک ریودوژانیرو کشف کرد.
تلگرام کار دست برزیل داد/ انتشار پیامهای تروریستی داعش به زبان پرتغالی

خبرگزاری اصفحان