تلگرام برای انجام اموراداری جرم است

تلگرام برای انجام اموراداری جرم است
«عبدالصمد خرم آبادی» با بیان اینکه استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی برای انجام امور اداری ممنوع است، اظهارکرد: استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی خصوصا تلگرام…

تلگرام برای انجام اموراداری جرم است

«عبدالصمد خرم آبادی» با بیان اینکه استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی برای انجام امور اداری ممنوع است، اظهارکرد: استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی خصوصا تلگرام…
تلگرام برای انجام اموراداری جرم است

مدلینگ