اعلام جرم علیه نهادهایی که از تلگرام استفاده کنند

اعلام جرم علیه نهادهایی که از تلگرام استفاده کنند
خرم آبادی معاون دادستان کل کشور گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از تلگرام استفاده می کنند علیه شان اعلام جرم خواهد شد.

اعلام جرم علیه نهادهایی که از تلگرام استفاده کنند

خرم آبادی معاون دادستان کل کشور گفت: اگر مطلع شویم برخی از نهادها در امور اداری شان از تلگرام استفاده می کنند علیه شان اعلام جرم خواهد شد.
اعلام جرم علیه نهادهایی که از تلگرام استفاده کنند

مجله اینترنتی