پسر معروف تلگرامی پناهنده شد!

پسر معروف تلگرامی پناهنده شد!
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پسر پرحاشیه تلگرام در انتشار ویدئویی از خروجش از کشور و تلاش هایش برای پناهندگی خبر داده است.

پسر معروف تلگرامی پناهنده شد!

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: پسر پرحاشیه تلگرام در انتشار ویدئویی از خروجش از کشور و تلاش هایش برای پناهندگی خبر داده است.
پسر معروف تلگرامی پناهنده شد!

تکنولوژی جدید