نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند

نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند
پیگیری پرونده آدم ربایی از بیمارستان، کارآگاهان را به نوزادفروشی در تاریکخانه تلگرام کشاند و بدین ترتیب، ماجرای ساختگی نوزادربایی در مشهد لو رفت.

نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند

پیگیری پرونده آدم ربایی از بیمارستان، کارآگاهان را به نوزادفروشی در تاریکخانه تلگرام کشاند و بدین ترتیب، ماجرای ساختگی نوزادربایی در مشهد لو رفت.
نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند

ماشین های جدید