استفاده دستگاه های دولتی از تلگرام اشتباه است

استفاده دستگاه های دولتی از تلگرام اشتباه است
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تلگرام برای فعالیت های اداری اشتباه است، گفت: باید از این کار پرهیز شود.

استفاده دستگاه های دولتی از تلگرام اشتباه است

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تلگرام برای فعالیت های اداری اشتباه است، گفت: باید از این کار پرهیز شود.
استفاده دستگاه های دولتی از تلگرام اشتباه است

سپهر نیوز