استخدام سه رده شغلی دریک مرکز دانش بنیان

استخدام سه رده شغلی دریک مرکز دانش بنیان
یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان درمحدوده جردن تهران که درزمینه اختراعات آموزشی وبهبود مطالعه فعالیت مینماید، در محیطی انگیزشی وکاملا سالم ازافراد کوشا، ماهر، خوش فکر وایده پرداز دربخش های زیر دعوت به همکاری مینماید.
علاقه مندان میتوانند با انتخاب کدمربوطه رزومه خود را جهت ارزیابی وبررسی ایمیل یا تلگرام نمایند.

کد۱: کارپرداز دفتری وکامپیوتری با قدرت نگارش بالا جهت تهیه متن و محتوای مورد نیاز جهت درج در سایت وتبلیغات مجموعه، همچنین توانمند درزمینه تحقیق وجستجو مطالب مورد نیاز وارائه به صورت منظم …

استخدام سه رده شغلی دریک مرکز دانش بنیان

یک مرکز علمی آموزشی دانش بنیان درمحدوده جردن تهران که درزمینه اختراعات آموزشی وبهبود مطالعه فعالیت مینماید، در محیطی انگیزشی وکاملا سالم ازافراد کوشا، ماهر، خوش فکر وایده پرداز دربخش های زیر دعوت به همکاری مینماید.
علاقه مندان میتوانند با انتخاب کدمربوطه رزومه خود را جهت ارزیابی وبررسی ایمیل یا تلگرام نمایند.

کد۱: کارپرداز دفتری وکامپیوتری با قدرت نگارش بالا جهت تهیه متن و محتوای مورد نیاز جهت درج در سایت وتبلیغات مجموعه، همچنین توانمند درزمینه تحقیق وجستجو مطالب مورد نیاز وارائه به صورت منظم …
استخدام سه رده شغلی دریک مرکز دانش بنیان

car