Posts Tagged “گرمی”

کارتون روز: بازار گرمی شیادان برای ازدواج های تلگرامی!

By |

کارتون روز: بازار گرمی شیادان برای ازدواج های تلگرامی!مجله اینترنتی ندا آنلاین: عده ای با سوءاستفاده از آشفته بازار ازدواج جوانان دام خود را در تلگرام پهن کرده اند تا سودی به جیب بزنند، عده ای از جوانان هم غافل از اینکه چه سرنوشتی در انتظارشان هست، به امید باز شدن گره ازدواجشان از آنها…

Read more »