Posts Tagged “حمل جندق/”

برخورد کامیون حمل زنبور با طاق نصرت در جندق/ نصاویر

By |

برخورد کامیون حمل زنبور با طاق نصرت در جندق/ نصاویربه گزارش صاحب نیور به نقل از سفیرخور صبح امروز بر اثر برخورد یک کامیون حمل زنبور عسل با تابلوهای راهنمایی رانندگی روبروی درمانگاه شهر جندق، زنبور های این کامیون در سطح شهر پراکنده شدند و تابلوهای مذکور که حدود یک ماه از نصب آن می…

Read more »