Posts Tagged “بیت دل”

معیشت، شاه بیت درد دل معلمان

By |

معیشت، شاه بیت درد دل معلماناین بار ریش و قیچی را سپردیم به خود معلمان، برای این که بی هیچ نگرانی قلم به دست بگیرند و از خودشان بنویسند. از این که چه می خواهند و چه مشکلاتی کنج ذهن شان را قلقلک می دهد. چند نفری با شنیدن سوژه ما درلاک دفاعی فرو رفتند…

Read more »