3.5میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه آغازین برجام

3.5میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه آغازین برجام
حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه کشورمان در یادداشتی در صفحه تلگرام خود نوشت: گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درخصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال2015 در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت در گزارش ها چندان که باید منعکس نشد. براساس آمارها میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال2012، چهار میلیارد و 662میلیون دلار و در سال2013، سه میلیارد و 50میلیون دلار بوده است. براساس این گزارش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال2014، دو میلیار …

3.5میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه آغازین برجام

حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه کشورمان در یادداشتی در صفحه تلگرام خود نوشت: گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درخصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال2015 در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت در گزارش ها چندان که باید منعکس نشد. براساس آمارها میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال2012، چهار میلیارد و 662میلیون دلار و در سال2013، سه میلیارد و 50میلیون دلار بوده است. براساس این گزارش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال2014، دو میلیار …
3.5میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه آغازین برجام

موسیقی