۵۰ زن بیوه در برابر دوربین مخفی مرد شیاد

۵۰ زن بیوه در برابر دوربین مخفی مرد شیاد
مرد شیاد با معرفی خود به عنوان فردی پولدار، زنان مطلقه را در تلگرام و لاین به دام انداخته و با تهیه فیلم سیاه از آنها اخاذی می کرد. در بازرسی از گوشی تلفن همراه متهم، فیلم سیاه از ۵۰ زن کشف شد.

۵۰ زن بیوه در برابر دوربین مخفی مرد شیاد

مرد شیاد با معرفی خود به عنوان فردی پولدار، زنان مطلقه را در تلگرام و لاین به دام انداخته و با تهیه فیلم سیاه از آنها اخاذی می کرد. در بازرسی از گوشی تلفن همراه متهم، فیلم سیاه از ۵۰ زن کشف شد.
۵۰ زن بیوه در برابر دوربین مخفی مرد شیاد

اپدیت نود32 ورژن 7

90ورزشی