گزیده خبر 20:30 مورخ 29 شهریور 95 + فیلم

گزیده خبر 20:30 مورخ 29 شهریور 95 + فیلم
در این بخش خبری موضوعاتی مانند:اختتامیه پارالمپیک،اجلاس جنبش غیر متعهدها،قیمت گوشت در بازار،ممنوعیت تلگرام برای انجام امور اداری،قیمت برنج در بازار،تحولات سوریه و…اشاره شده است.

گزیده خبر 20:30 مورخ 29 شهریور 95 + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند:اختتامیه پارالمپیک،اجلاس جنبش غیر متعهدها،قیمت گوشت در بازار،ممنوعیت تلگرام برای انجام امور اداری،قیمت برنج در بازار،تحولات سوریه و…اشاره شده است.
گزیده خبر 20:30 مورخ 29 شهریور 95 + فیلم

مرکز فیلم