کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی

کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی
هم اکنون به لطف وجود شبکه اجتماعی”تلگرام” سیر افشای بخور بخور دولتی ها حالت صعودی به خود گرفته و دارندگان حقوقهای میلیاردی شب را با کابوس افشای فیش حقوق و دریافتی شان در گوشی های موبایل در و همسایه و فک و فامیل صبح می کنند.

کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی

هم اکنون به لطف وجود شبکه اجتماعی”تلگرام” سیر افشای بخور بخور دولتی ها حالت صعودی به خود گرفته و دارندگان حقوقهای میلیاردی شب را با کابوس افشای فیش حقوق و دریافتی شان در گوشی های موبایل در و همسایه و فک و فامیل صبح می کنند.
کمر خم کردن قشر مستضعف در فشار فیش های نجومی

bluray movie download