کشف یک حفره امنیتی در تلگرام توسط دو محقق ایرانی

کشف یک حفره امنیتی در تلگرام توسط دو محقق ایرانی
محققان از وجود حفره امنیتی جدیدی در نرم افزار پیام رسان تلگرام خبر داده اند که به نفوذگران امکان ارسال فایل هایی با حجم زیاد را خواهد داد. فایل هایی که در نهایت، افزایش ناخواسته حجم داده های مصرفی و حتی ایجاد وقفه در عملکرد دستگاه را به دنبال خواهند داشت.

کشف یک حفره امنیتی در تلگرام توسط دو محقق ایرانی

محققان از وجود حفره امنیتی جدیدی در نرم افزار پیام رسان تلگرام خبر داده اند که به نفوذگران امکان ارسال فایل هایی با حجم زیاد را خواهد داد. فایل هایی که در نهایت، افزایش ناخواسته حجم داده های مصرفی و حتی ایجاد وقفه در عملکرد دستگاه را به دنبال خواهند داشت.
کشف یک حفره امنیتی در تلگرام توسط دو محقق ایرانی

ganool review