چه اتفاقی برای تلگرام افتاده است؟

چه اتفاقی برای تلگرام افتاده است؟
بروز اختلال درشبکه پیام رسان تلگرام در هفته گذشته کاربران رابه دشواری انداخت،و این امر مویداهمیت شبکه مذکور درمیان لایه های متعدد اجتماعی است.

چه اتفاقی برای تلگرام افتاده است؟

بروز اختلال درشبکه پیام رسان تلگرام در هفته گذشته کاربران رابه دشواری انداخت،و این امر مویداهمیت شبکه مذکور درمیان لایه های متعدد اجتماعی است.
چه اتفاقی برای تلگرام افتاده است؟

فروش بک لینک

پرس نیوز