واکنش توکلی به توقیف جهان نیوز

واکنش توکلی به توقیف جهان نیوز
یک نماینده سابق مجلس در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات گفت که مردم نباید از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی اطلاع نگاه داشته شوند.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در مطلبی با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی کنید؟» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، آورده است:
«در خبرهای امروز آمده است که سایت جهان نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده …

واکنش توکلی به توقیف جهان نیوز

یک نماینده سابق مجلس در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات گفت که مردم نباید از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی اطلاع نگاه داشته شوند.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در مطلبی با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی کنید؟» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، آورده است:
«در خبرهای امروز آمده است که سایت جهان نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده …
واکنش توکلی به توقیف جهان نیوز

استخدام