نهادهای نطارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟

نهادهای نطارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟
روزنامه اعتماد نوشت:کدام نهاد نظارتی و سازمان مسوول تا پیش از افشای رسانه ای فیش های حقوقی، برای مقابله با مساله، در این زمینه وارد عمل شده است؟

نهادهای نطارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟

روزنامه اعتماد نوشت:کدام نهاد نظارتی و سازمان مسوول تا پیش از افشای رسانه ای فیش های حقوقی، برای مقابله با مساله، در این زمینه وارد عمل شده است؟
نهادهای نطارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟

پرس نیوز