مسدود شدن تلگرام در بحرین

مسدود شدن تلگرام در بحرین
سه (آی.اس.پی) بزرگ بحرین یعنی ویوا، باتکو و زین Batelco، Viva و Zain دسترسی کاربران خود به تلگرام را مسدود کرده اند.

مسدود شدن تلگرام در بحرین

سه (آی.اس.پی) بزرگ بحرین یعنی ویوا، باتکو و زین Batelco، Viva و Zain دسترسی کاربران خود به تلگرام را مسدود کرده اند.
مسدود شدن تلگرام در بحرین

موبایل دوستان