مثل صدا و سیما نباشید …

مثل صدا و سیما نباشید …
با تمام این ها بود که رسانه «ملی» رسانه «میلی» شد و اثر گذاری اش به سطحی کمتر از کانال های تلگرام رسید. صدا و سیما در تمام این مدت تنها با تقلیدهای دست چندم از بی.بی.سی تلاش داشت فرم ظاهری خود را حفظ کند.

مثل صدا و سیما نباشید …

با تمام این ها بود که رسانه «ملی» رسانه «میلی» شد و اثر گذاری اش به سطحی کمتر از کانال های تلگرام رسید. صدا و سیما در تمام این مدت تنها با تقلیدهای دست چندم از بی.بی.سی تلاش داشت فرم ظاهری خود را حفظ کند.
مثل صدا و سیما نباشید …

bluray movie download