فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند

فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند
ایتنا – تنها یک روز پس از مسدودسازی ربات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوءاستفاده کنندگان خبر می دهد.

فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند

ایتنا – تنها یک روز پس از مسدودسازی ربات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوءاستفاده کنندگان خبر می دهد.
فروشندگان مشخصات مشترکان ایرانسل دوباره فعال شدند

دانلود فیلم خارجی