زنده باد تلگرام

زنده باد تلگرام
سیدابوتراب فاضل در روزنامه شرق نوشت: این روزها ماجرای فیش های حقوقی چنان فراگیر شده که برخی آن را به سونامی تعبیر کرده اند و برخی به بزرگ ترین بحران سیاسی برای دولت. ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در «تلگرام» آغاز شد، اگرچه بلافاصله بعد از آن، مدیران مزبور استعفا دادند؛ ولی به دو دلیل این سونامی امواجی سهمگین تر گرفت.

زنده باد تلگرام

سیدابوتراب فاضل در روزنامه شرق نوشت: این روزها ماجرای فیش های حقوقی چنان فراگیر شده که برخی آن را به سونامی تعبیر کرده اند و برخی به بزرگ ترین بحران سیاسی برای دولت. ماجرا از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در «تلگرام» آغاز شد، اگرچه بلافاصله بعد از آن، مدیران مزبور استعفا دادند؛ ولی به دو دلیل این سونامی امواجی سهمگین تر گرفت.
زنده باد تلگرام

خبرهای داغ