رقم دقیق کاربران ایرانی تلگرام چند نفر است؟

رقم دقیق کاربران ایرانی تلگرام چند نفر است؟
در آبان ماه ۱۳۹۴ بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی ۲۳ میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

رقم دقیق کاربران ایرانی تلگرام چند نفر است؟

در آبان ماه ۱۳۹۴ بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی ۲۳ میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!
رقم دقیق کاربران ایرانی تلگرام چند نفر است؟

بک لینک قوی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی