راز محبوبیت تلگرام در ایران چیست؟

راز محبوبیت تلگرام در ایران چیست؟
لشکر ایرانی ها در تلگرام 48 میلیون شد.
به گزارش تحلیل ایران ، اتکا به آمار سایت بین المللی alexa که میزان مراجعه ایرانیان به دو آدرس telegram.org و telegram.me را به ترتیب45.3 و 80.5 درصد نشان می دهد و همچنین با اتکا به آمارهای اعلام شده از سوی مدیرعامل سرویس تلگرام که به تازگی فوریه 2016 اعلام کرده این شبکه پیام رسان 100 میلیون کاربر فعال دارد و با انجام چند فرمول ریاضی، به این نتیجه رسیده است که تعداد کاربران ایرانی این شبکه نزدیک به 45 میلیون نفر است. 
اما چه چیز باعث محبوبیت تلگرام در ایرا …

راز محبوبیت تلگرام در ایران چیست؟

لشکر ایرانی ها در تلگرام 48 میلیون شد.
به گزارش تحلیل ایران ، اتکا به آمار سایت بین المللی alexa که میزان مراجعه ایرانیان به دو آدرس telegram.org و telegram.me را به ترتیب45.3 و 80.5 درصد نشان می دهد و همچنین با اتکا به آمارهای اعلام شده از سوی مدیرعامل سرویس تلگرام که به تازگی فوریه 2016 اعلام کرده این شبکه پیام رسان 100 میلیون کاربر فعال دارد و با انجام چند فرمول ریاضی، به این نتیجه رسیده است که تعداد کاربران ایرانی این شبکه نزدیک به 45 میلیون نفر است. 
اما چه چیز باعث محبوبیت تلگرام در ایرا …
راز محبوبیت تلگرام در ایران چیست؟

آپدیت آفلاین نود 32

موزیک سرا