دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام!

دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام!
دستگیری پلیس فتای قلابی در کانال تلگرامرئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.

دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام!

دستگیری پلیس فتای قلابی در کانال تلگرامرئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد.
دستگیری پلیس فتای 19 ساله قلابی در تلگرام!

سپهر نیوز