دستگیری پلیس فتای 19ساله قلابی در تلگرام

دستگیری پلیس فتای 19ساله قلابی در تلگرام
پلیس| رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد. این متهم 19 ساله مدتی در کانال تلگرام با ارسال نام پلیس فتا به مردم هشدارهای پلیسی می داد. او پس از هشدارهای پلیسی مدتی نیز به توصیه هایی درباره روش های امنیتی روی آورد. متهم قصد داشت با استفاده از شیوه اعتمادسازی به کانال های شخصی تلگرام ورود و از ارتباطات خصوصی مردم سوءاستفاده کند. سرهنگ کاکوان گفت: پلیس با اقدامات فنی و مهندسی به هنگام، این فرد را شناسایی، دستگیر و پس ا …

دستگیری پلیس فتای 19ساله قلابی در تلگرام

پلیس| رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری متهمی که با عنوان پلیس فتا در کانال تلگرام فعالیت می کرد، خبر داد. این متهم 19 ساله مدتی در کانال تلگرام با ارسال نام پلیس فتا به مردم هشدارهای پلیسی می داد. او پس از هشدارهای پلیسی مدتی نیز به توصیه هایی درباره روش های امنیتی روی آورد. متهم قصد داشت با استفاده از شیوه اعتمادسازی به کانال های شخصی تلگرام ورود و از ارتباطات خصوصی مردم سوءاستفاده کند. سرهنگ کاکوان گفت: پلیس با اقدامات فنی و مهندسی به هنگام، این فرد را شناسایی، دستگیر و پس ا …
دستگیری پلیس فتای 19ساله قلابی در تلگرام

ganool review