درباره ٢٨ میلیون ایرانی که شب و روزشان را در تلگرام می گذرانند

درباره ٢٨ میلیون ایرانی که شب و روزشان را در تلگرام می گذرانند
وکیل ملت: ٢٨ میلیون ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی، دوست یابی و تعاملات مجازی است از هر ١٠٠ مرد ایرانی ٥٥ نفر و از هر ١٠٠ زن ایرانی ٥١ نفر عضو شبکه های اجتماعی هستند.

درباره ٢٨ میلیون ایرانی که شب و روزشان را در تلگرام می گذرانند

وکیل ملت: ٢٨ میلیون ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی، دوست یابی و تعاملات مجازی است از هر ١٠٠ مرد ایرانی ٥٥ نفر و از هر ١٠٠ زن ایرانی ٥١ نفر عضو شبکه های اجتماعی هستند.
درباره ٢٨ میلیون ایرانی که شب و روزشان را در تلگرام می گذرانند

ترانه