دادستان نظرآباد خبر داد: عامل مزاحمت تلگرامی بازداشت شد

دادستان نظرآباد خبر داد: عامل مزاحمت تلگرامی بازداشت شد
محمد قیومی: این موضوع زمانی مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که تعدادی از شهروندان نظرآبادی از فردی به دلیل تهدید به انتشار عکس های شخصی آن ها در شبکه فضای تلگرام طرح شکایت کردند.

دادستان نظرآباد خبر داد: عامل مزاحمت تلگرامی بازداشت شد

محمد قیومی: این موضوع زمانی مورد پیگیری قضایی قرار گرفت که تعدادی از شهروندان نظرآبادی از فردی به دلیل تهدید به انتشار عکس های شخصی آن ها در شبکه فضای تلگرام طرح شکایت کردند.
دادستان نظرآباد خبر داد: عامل مزاحمت تلگرامی بازداشت شد

آهنگ جدید