خدمت جاسوسان در برگزاری اعتکاف تلگرامی!

خدمت جاسوسان در برگزاری اعتکاف تلگرامی!
آیا می توان تلگرام را که جزئی از زندگی ما شده از فضای اعتکاف حذف کرد حال جاسوسان در این روزها به دنبال راه های نوینی برای جاسوسی از سایر کشورها و به دست آوردن اطلاعات امنیتی از تاسیسات نظامی گرفته تا سرقت کدهای ژنتیکی هستند…

خدمت جاسوسان در برگزاری اعتکاف تلگرامی!

آیا می توان تلگرام را که جزئی از زندگی ما شده از فضای اعتکاف حذف کرد حال جاسوسان در این روزها به دنبال راه های نوینی برای جاسوسی از سایر کشورها و به دست آوردن اطلاعات امنیتی از تاسیسات نظامی گرفته تا سرقت کدهای ژنتیکی هستند…
خدمت جاسوسان در برگزاری اعتکاف تلگرامی!

آپدیت آنلاین نود 32

آهنگ جدید