بازار لباس های قاچاق و دست دوم در تلگرام

بازار لباس های قاچاق و دست دوم در تلگرام
فروش های اینترنتی زمانی جذاب تر می شود که برخی واردکنندگان و قاچاقاچیان با این روش ها کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای نگذاشته و مجبور به پرداخت عوارض و مالیات های سنگین دولتی هم نیستند

بازار لباس های قاچاق و دست دوم در تلگرام

فروش های اینترنتی زمانی جذاب تر می شود که برخی واردکنندگان و قاچاقاچیان با این روش ها کمترین ردپایی از فروش فیزیکی به جای نگذاشته و مجبور به پرداخت عوارض و مالیات های سنگین دولتی هم نیستند
بازار لباس های قاچاق و دست دوم در تلگرام

فیلم سریال آهنگ