ایجاد کمپین اعتراضی به ترکیه در تلگرام به منظور حمایت از زاگرس

ایجاد کمپین اعتراضی به ترکیه در تلگرام به منظور حمایت از زاگرس
گروهی تلگرامی با عنوان “کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان”، به منظور اعلام حمایت و پیوستن به “پویش نجات میان رودان” از طریق اعتراض به کشور ترکیه برای رعایت حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب های پائین دست و باز کردن سدها ایجاد شد.؛

ایجاد کمپین اعتراضی به ترکیه در تلگرام به منظور حمایت از زاگرس

گروهی تلگرامی با عنوان “کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان”، به منظور اعلام حمایت و پیوستن به “پویش نجات میان رودان” از طریق اعتراض به کشور ترکیه برای رعایت حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب های پائین دست و باز کردن سدها ایجاد شد.؛
ایجاد کمپین اعتراضی به ترکیه در تلگرام به منظور حمایت از زاگرس

کرمان نیوز