اعلان جنگ هکرها و سکوت ایرانسل

اعلان جنگ هکرها و سکوت ایرانسل
تنها یک روز پس از مسدود سازی روبات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوء استفاده کنندگان برای فروش اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل خبر می دهد، به گونه ای که این هکرها همچنان در حال بازاریابی برای فروش اطلاعات 20 میلیون ایرانسلی هستند. در این میان نکته جالب ، سکوت ایرانسل در قبال این ماجراست.به گزارش فارس، عصر جمعه وزارت ارتباطات از وجود و مسدود شدن روبات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل خبر داد.طبق اعلام وزارت ارتباطات، این روبات بر پایه اطلاعاتی …

اعلان جنگ هکرها و سکوت ایرانسل

تنها یک روز پس از مسدود سازی روبات تلگرامی ارائه مشخصات مشترکان ایرانسل، جست وجویی ساده در تلگرام از فعال شدن دوباره سوء استفاده کنندگان برای فروش اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل خبر می دهد، به گونه ای که این هکرها همچنان در حال بازاریابی برای فروش اطلاعات 20 میلیون ایرانسلی هستند. در این میان نکته جالب ، سکوت ایرانسل در قبال این ماجراست.به گزارش فارس، عصر جمعه وزارت ارتباطات از وجود و مسدود شدن روبات تلگرامی افشاکننده مشخصات مشترکان ایرانسل خبر داد.طبق اعلام وزارت ارتباطات، این روبات بر پایه اطلاعاتی …
اعلان جنگ هکرها و سکوت ایرانسل

کتابخانه فرهنگ