استاندار جدید خوزستان: نمی توان بدون ارزیابی دقیق نسبت به تغییرات مدیریتی اقدام کرد

استاندار جدید خوزستان: نمی توان بدون ارزیابی دقیق نسبت به تغییرات مدیریتی اقدام کرد
استاندار خوزستان در پاسخ به سوالی در رابطه با تغییرات مدیریتی نیز گفت: هنوز شناخت دقیقی از نیروها و مدیران موجود ندارم و نمی توان بدون ارزیابی دقیق نسبت به تغییرات مدیریتی اقدام کرد.
وی افزود: خوزستان یکی از استراتژیک ترین استان های کشور از منظر تولید ناخالص است و ظرفیت ها و پتانسیل های عظیمی در بخش های مختلف از جمله نفت ، پتروشیمی ، کشاورزی و … دارد. زیبنده نیست با وجود این همه ظرفیت ، نرخ بیکاری استان بالا باشد.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

استاندار جدید خوزستان: نمی توان بدون ارزیابی دقیق نسبت به تغییرات مدیریتی اقدام کرد

استاندار خوزستان در پاسخ به سوالی در رابطه با تغییرات مدیریتی نیز گفت: هنوز شناخت دقیقی از نیروها و مدیران موجود ندارم و نمی توان بدون ارزیابی دقیق نسبت به تغییرات مدیریتی اقدام کرد.
وی افزود: خوزستان یکی از استراتژیک ترین استان های کشور از منظر تولید ناخالص است و ظرفیت ها و پتانسیل های عظیمی در بخش های مختلف از جمله نفت ، پتروشیمی ، کشاورزی و … دارد. زیبنده نیست با وجود این همه ظرفیت ، نرخ بیکاری استان بالا باشد.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
استاندار جدید خوزستان: نمی توان بدون ارزیابی دقیق نسبت به تغییرات مدیریتی اقدام کرد

موسیقی