اخاذی چوپان بیکار در تلگرام از دختر جوان

اخاذی چوپان بیکار در تلگرام از دختر جوان
دستگیری تعداد ۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد، شناسایی و دستگیری فردی که قصد اخاذی از خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت و دستگیری سارقی که مدت سه سال متواری شده بود ازجمله اخبار حوادث خراسان شمالی است.

اخاذی چوپان بیکار در تلگرام از دختر جوان

دستگیری تعداد ۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد، شناسایی و دستگیری فردی که قصد اخاذی از خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت و دستگیری سارقی که مدت سه سال متواری شده بود ازجمله اخبار حوادث خراسان شمالی است.
اخاذی چوپان بیکار در تلگرام از دختر جوان

مجله اتومبیل