احمد توکلی:مردم در قضیه برخورد با فیش های حقوقی پشتیبان دولت و دستگاه های نظارتی خواهند بود

احمد توکلی:مردم در قضیه برخورد با فیش های حقوقی پشتیبان دولت و دستگاه های نظارتی خواهند بود
روز نو :
نماینده سابق مجلس نوشت: دولت و دستگاه های نظارتی بدانند که مردم در قضیه برخورد با فیش های حقوقی پشتیبان آنها خواهند بود.
احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشت:
1. دو – سه روز گذشته دولت برخورد قاطعی با مدیران خائن در امانت و بی دغدغه نسبت به مردم از خود نشان داد. وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند. رئیس بازرسی کل در موضع گیری بسیار شفافی علیه یک پیوند قدرت و ثروت، این امید را آفرید که زین پس از بازرسی کل خدمات بیشتری دیده خواهد شد. باید از آقای سراج هم تشکر کرد.
2. فردا، شنبه 12 /4 / 95، هیئ …

احمد توکلی:مردم در قضیه برخورد با فیش های حقوقی پشتیبان دولت و دستگاه های نظارتی خواهند بود

روز نو :
نماینده سابق مجلس نوشت: دولت و دستگاه های نظارتی بدانند که مردم در قضیه برخورد با فیش های حقوقی پشتیبان آنها خواهند بود.
احمد توکلی در کانال تلگرام خود نوشت:
1. دو – سه روز گذشته دولت برخورد قاطعی با مدیران خائن در امانت و بی دغدغه نسبت به مردم از خود نشان داد. وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند. رئیس بازرسی کل در موضع گیری بسیار شفافی علیه یک پیوند قدرت و ثروت، این امید را آفرید که زین پس از بازرسی کل خدمات بیشتری دیده خواهد شد. باید از آقای سراج هم تشکر کرد.
2. فردا، شنبه 12 /4 / 95، هیئ …
احمد توکلی:مردم در قضیه برخورد با فیش های حقوقی پشتیبان دولت و دستگاه های نظارتی خواهند بود

قرآن