آن روی شبکه های اجتماعی

آن روی شبکه های اجتماعی
امروز شبکه های اجتماعی همچون «تلگرام»، «فیسبوک»، «اینستاگرام» و … پای ثابت ارتباطات مجازی شهروندان به شمار می روند. اما این شبکه های مجازی ضمن کارکردهای گسترده ای که در قامت رسانه های نسل نو برعهده گرفته اند، آسیب هایی را به بار می آورند که بررسی آن ها نیازمند تامل جدی است.

آن روی شبکه های اجتماعی

امروز شبکه های اجتماعی همچون «تلگرام»، «فیسبوک»، «اینستاگرام» و … پای ثابت ارتباطات مجازی شهروندان به شمار می روند. اما این شبکه های مجازی ضمن کارکردهای گسترده ای که در قامت رسانه های نسل نو برعهده گرفته اند، آسیب هایی را به بار می آورند که بررسی آن ها نیازمند تامل جدی است.
آن روی شبکه های اجتماعی

بازی