Posts Tagged “ارگان دولت”

تمجید ارگان رسمی سیا از “سیاست تلگرامی” دولت

By |

تمجید ارگان رسمی سیا از “سیاست تلگرامی” دولتدولت خودش دوست دارد مردم از تلگرام استفاده کنند چون به نحوی می تواند به عنوان یک اهرم علیه این ها استفاده کند. تمجید ارگان رسمی سیا از “سیاست تلگرامی” دولت دولت خودش دوست دارد مردم از تلگرام استفاده کنند چون به نحوی می تواند به عنوان یک…

Read more »