Posts Tagged ““تلگرام” می”

وقتی “تلگرام” برای دختران و پسران آستین بالا می زند

By |

وقتی “تلگرام” برای دختران و پسران آستین بالا می زندنیریمیز: متوسل شدن به فضای مجازی برای ساختن یک زندگی مشترک، چند وقتی است که ذهن جوانان را درگیر کرده و باعث شده افرادی جز خانواده در دنیای مجازی برای ازدواج جوانان پیش قدم شوند. وقتی “تلگرام” برای دختران و پسران آستین بالا می زند نیریمیز:…

Read more »