Posts Tagged “! !”

دام شیطانی !

By |

دام شیطانی !به محل کارم رفت و آمد داشت . می گفت هیچ کس درکش نمی کند و شاید خدا مرا سرراهش قرار داده است. حرف هایش را جدی نمی گرفتم. اما از روزی که در تلگرام ارتباط برقرار کردیم حسابی گرفتار شدم. در کمتر یک هفته شرم و حیا را کنار گذاشتیم ، عکس…

Read more »