Posts Tagged “آموزش را”

پیام های مهم خود را در تلگرام “پین”کنید + آموزش

By |

پیام های مهم خود را در تلگرام “پین”کنید + آموزشدر نسخه جدید تلگرام “مدیران گروه” می توانند با کمک پین کردن ، پیام های مهم را مانند اعلان در بالای گروه به اطلاع همه برسانند. پیام های مهم خود را در تلگرام “پین”کنید + آموزش در نسخه جدید تلگرام “مدیران گروه” می توانند با کمک…

Read more »