Posts Tagged “«یورو» برداشته”

محدودیت «یورو» برداشته شد

By |

محدودیت «یورو» برداشته شدکانال تلگرام رئیس هیأت کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، دیروز حاوی خبر خوشی از روند لغو برخی تحریم ها بود. محدودیت «یورو» برداشته شد کانال تلگرام رئیس هیأت کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان، دیروز حاوی خبر خوشی از روند لغو برخی تحریم ها بود.محدودیت «یورو» برداشته شد فیلم…

Read more »