Posts Tagged “… یاتار،”

یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز بهارین پرچمی …

By |

یل یاتار طوفان یاتار، یاتماز بهارین پرچمی …ا ول تصمیم داشتم گله کنم از روزگار که تلگرام با sorry, you are not allowed to do this چه می کند با من. ولی وقتی هر روز متن سخنرانیهایتان را از پایگاه اطلاع رسانی دولت در می ارم که متاسفانه فقط از سال 1388 به بعد موجود…

Read more »