Posts Tagged “«کودک» دانشگاه”

نگاه های فیلموسوف های دانشگاه شهید بهشتی به «کودک»

By |

نگاه های فیلموسوف های دانشگاه شهید بهشتی به «کودک»فیلم «کودک» اثر برادران داردن در دانشگاه شهید بهشتی نقد و بررسی می شود. به گزارش باشگاه اندیشه، گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «کودک» اثر برادران داردن را برگزار می کند. در این نشست، فیلم یادشده پخش خواهد شد و سپس فیلموسوف…

Read more »