Posts Tagged “«پسر آفرین”

آخرین وضعیت «پسر جنجال آفرین تلگرام»

By |

آخرین وضعیت «پسر جنجال آفرین تلگرام»رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی با اشاره به آزادی جوان موسوم به «پسر جنجالی تلگرام» با قرار وثیقه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسازش را تشریح کرد. آخرین وضعیت «پسر جنجال آفرین تلگرام» رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی با اشاره به آزادی جوان موسوم…

Read more »