Posts Tagged “«پتسدام»”

هتک حرمت مسجد «پتسدام» در آلمان

By |

هتک حرمت مسجد «پتسدام» در آلمانیک گروه افراطی با قراردادن سر بریده شده یک خوک جلوی در مسجدی در پتسدام، مرکز ایالت براندنبورگ آلمان به مسلمانان اهانت کردند. به گزارش کانال تلگرام رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، یک گروه افراطی با قراردادن سر بریده یک خوک جلوی در مسجد پتسدام، اقدام به هتک حرمت این…

Read more »