Posts Tagged “هیچ ندارد”

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ایران ندارد

By |

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی ایران نداردمدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امورخارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. در این یادداشت که حمید بعیدنژاد روز پنجشنبه در صفحه تلگرام خود منتشر…

Read more »

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد

By |

برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور نداردمدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: برجام هیچ ارتباطی با بحث موشکی و بنیه دفاعی کشور ندارد ، متاسفانه برخی افراد کماکان بر ارتباط مستقیم بحث موشکی با برجام اصرار دارند. در این یادداشت که حمید بعیدنژاد روز…

Read more »