Posts Tagged “نستعلیق‌نویس! نستعلیق‌نویس!”

معرفی ربات: نستعلیق‌نویس!

By |

معرفی ربات: نستعلیق‌نویس! برخی بزرگان، نستعلیق را عروس خط‌ها می‌دانند. سایت را احتمالا دیده‌اید. سایتی که متن شما را به صورت تصویری با یکی از قلم‌های نستعلیق، شکسته، خودکاری، اردو، ثلث، معلی، کوفی، عثمان طه، نیریزی تبدیل می‌کند. مدیر این سایت اخیرا ربات تلگرامی مختص این کار را نیز با شناسه راه‌اندازی کرده است که…

Read more »