Posts Tagged “«تلگرام»هایی دو”

مورد عجیب «تلگرام»هایی با دو مالک

By |

مورد عجیب «تلگرام»هایی با دو مالکپس از غوغای هک اطلاعات کاربران که هرچندوقت یکبار درباره شرکت های مختلف به گوش می رسد، حالا سخن از افشای اطلاعات شخصی کاربرانی به میان آمده است. مورد عجیب «تلگرام»هایی با دو مالک پس از غوغای هک اطلاعات کاربران که هرچندوقت یکبار درباره شرکت های مختلف به گوش می…

Read more »