Posts Tagged “«اسب دانشگاه”

«اسب تورین» به دانشگاه شهید بهشتی می آید.

By |

«اسب تورین» به دانشگاه شهید بهشتی می آید.فیلم «اسب تورین» اثر بلا تار در دانشگاه شهید بهشتی پخش خواهد شد. به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «اسب تورین» (The Turin Horse) اثر بلا تار را برگزار می کند. در این نشست، فیلموسوف های این دانشگاه، پس از…

Read more »